Provozní řád

Provozní řád ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o.

Adresa: Mladoboleslavská 514, Praha 9, Vinoř

Poskytovatel: ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o. IČ 05009286

Provozní doba: Provozní doba je umístěna na www.zssportovni.cz a u hlavního vstupu.

Odpovědná osoba: Mgr. Irena Havránková

1. Tento provozní řád společnosti ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o. IČ 05009286, se sídlem Čeradická 660, Praha 9, Vinoř (dále jen „poskytovatel“) upravuje práva a povinnosti mezi poskytovatelem a třetími osobami, které mají zájem o užívání služeb poskytovatele ve fitness centru provozovaném poskytovatelem.

2. Definice pojmů

„Fitness centrem“ se rozumí fitness centrum v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 514, ulici Mladoboleslavská, Praha 9, Vinoř, které provozuje poskytovatel v rámci své podnikatelské činnosti. Provozovna je vybavena oddělenou čekárnou s recepcí, šatnami se sprchami, samostatnými WC, úklidovou místností a dvěma fitness sály.

„Službou“ se rozumí poskytování služeb poskytovatelem v rozsahu a za úplatu stanovenou v aktuálním ceníku nebo dle zvláštní cenové nabídky poskytovatele, a to v termínu určeném poskytovatelem. Obsahem služby je časově omezené přenechání zařízení fitness centra k užívání, včetně jeho zázemí, případně zajištění možnosti účasti na jednotlivých kurzech a využívání služeb osobních trenérů či instruktorů zajišťovaných poskytovatelem jakož i dalších s tím souvisejících plnění.

„Členem“ se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, které byl vstup do fitness centra umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky fitness centra.

Smlouvou“ je označován smluvní vztah mezi poskytovatelem a členem, jehož předmětem je úplatné poskytování konkrétních služeb poskytovatele této osobě nebo osobám oprávněným k užívání služeb dle podmínek stanovených ve smlouvě a těchto podmínkách.

3. Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a členem vzniká členovi povinnost bezodkladně uhradit cenu služby dle ceníku poskytovatele, a po úhradě ceny služby vzniká poskytovateli povinnost poskytovat příslušnou službu členovi v rozsahu odpovídajícím charakteru uhrazené služby. Plnění poskytovatele dle individuálně uzavřené smlouvy je nedělitelné a člen nemá nárok na vrácení uhrazené ceny služby v případě jejího úplného nebo částečného nevyužití, nebo vykázání z fitness centra z důvodu porušení podmínek. Poskytovatel je oprávněn službu neposkytnout, zejména zamezit vstupu člena do fitness centra i bez udání důvodu, oproti vrácení ceny služby (např. vstupného) nebo její poměrné části v případě jejího předchozího uhrazení. Vstupy časově omezených permanentek jsou přenosné.
Během provozu fitness centra je přítomný personál, který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.
Rodiče nezletilých členů jsou povinni v přihlášce uvést pravdivé údaje o zdravotním stavu nezletilých, a to včetně všech zdravotních omezení nezletilých.
Zletilý člen je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý zletilý člen si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Poskytovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si zletilý člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice.
Poskytovatel není zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí tím, že jedná v rozporu s pokyny instruktora a personálu.
Každý člen je povinen používat vhodný sportovní oděv, čistou sportovní obuv a při samotném cvičení používat čistý ručník zapůjčený na recepci nebo vlastní. Čisté ručníky určené k zapůjčení jsou při přepravě i skladování chráněny před znečištěním a druhotnou kontaminací. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu a jsou prány v pračce v samostatném cyklu a následně sušeny v sušičce, taktéž v samostatném cyklu.
Po ukončení každé sportovní lekce je instruktor povinen veškeré použité pomůcky ošetřit desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem v koncentracích a expozicích dle návodu na etiketě. Při práci s desinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. K zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, se desinfekční prostředky obměňuji dle aktivní látky 1 x za 3 měsíce. O střídání přípravků je vedena evidence.
Před vstupem do fitness centra každý návštěvník povinen se vyzout na místě k tomu určeném a ihned přezout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.
Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko, úklid s použitím desinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím desinfekčních prostředků, dezinfekční prostředky se obměňují dle aktivní látky 1 x za 3 měsíce. O střídání přípravků je vedena evidence. Odpadkové koše se vyprazdňují minimálně 1 x denně s následnou očistou a desinfekcí. Malování provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1 x za 2 roky. Hygienické zařízení se maluje alespoň 1 x do roka.
Úklidové pomůcky jsou uloženy v úklidové místnosti.
Pro odkládání věcí jsou určeny výhradně šatní skříňky opatřené zámkem. Poskytovatel neodpovídá za škodu na věcech v ní odložených. Člen je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Za peníze a další cennosti nese zodpovědnost každý člen sám.
V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého člena uvedenou skutečnost neprodleně oznámit personálu, který provede patřičná opatření.
Člen je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny tak, aby opustil veškeré prostory včetně šaten a uzavřel účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
Je přísně zakázáno vedení nepovoleného tréninku mezi externími osobními trenéry a členy klubu.
Člen musí dosáhnout věku minimálně 18ti let. Je-li mladší (7 – 17 let), je mu vstup do fitness centra povolen pouze v doprovodu instruktora nebo personálu. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého člena, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. Člen je povinen respektovat příkazy instruktorů a personálu. V těchto případech je personál poskytovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby klub opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z klubu bez náhrady vyvedeny.
Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává poskytovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany poskytovatele upravovat.
Do klubu je povoleno vnášet i vlastní nápoje.
4. Rezervace na lekce a její úhrada
Ceník lekcí a pololetních kroužků je uveden vždy na webu www.zssportovni.cz a též i v prostorách fitness centra. Členové mají též možnost zakoupit si zvýhodněné permanentky na 10 nebo 25 vstupů. Rezervace je možná telefonicky, osobně nebo přes rezervační systém. Rezervace není možná bez zakoupení permanentky nebo úhrady jednotlivé lekce.
Rezervace na lekce pro dospělé a teenagery jsou závazné a je možné je bezplatně měnit/rušit nejpozději 6 hodin před začátkem lekce – telefonicky, emailem či přímo v rezervačním systému. V případě, že se člen na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z permanentky. Při včasném zrušení rezervace je kredit automaticky vrácen na účet člena. Tímto je umožněno ostatním členům, aby mohli uvolněné lekce využít.
Pololetní kroužky pro děti se hradí vždy na celé pololetí dopředu s tím, že nejpozději ke dni zahájení první lekce pololetního kroužku musí být platba připsána na účet poskytovatele. V případě zrušení některé lekce (např. pro nemoc instruktora), bude lekce vždy nahrazena, nebude-li toto možné, vrátí poskytovatel členům (jeho zákonným zástupcům adekvátní část úhrady. Kroužky pro děti je též možné hradit (v případě nenaplnění kurzu) jednorázově.
5. Ochrana osobních údajů
Poskytovatel jakožto správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), shromažďuje, chrání a uchovává osobní údaje poskytnuté osobami pro další užití a poskytování plnění v souvislosti s užíváním Služeb, statistického vyhodnocení a dalšího marketingového využití poskytovatelem nebo třetími osobami v souladu se ZOOÚ. Osobní údaje jsou uchovávány prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, nebo dokumentaci uložené v sídle poskytovatele. Všechny osoby poskytující své osobní údaje poskytovateli tímto vyjadřují svůj výslovný souhlas s jejich shromažďováním a zpracováním v plném rozsahu pro účely v těchto Podmínkách uvedených nebo z povahy Služeb vyplývajících, včetně jejich předání správcům osobních údajů či třetím osobám. Souhlas se zpracováním osobních údajů je osoba poskytující osobní údaje oprávněna v rozsahu stanoveném ZOOÚ kdykoliv písemně odvolat, požadovat jejich opravu, doplnění nebo informaci o jejich zpracování.
6. Poskytovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem 20.09.2016.

ZA ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o.

Mgr. Irena Havránková, jednatelka