Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o.

Adresa:

Čeradická 660, Praha 9, Vinoř – venkovní sportoviště

Brozánská 152, Praha 9, Vinoř – vnitřní sál

Poskytovatel: ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o. IČ 05009286

Provozní doba: Provozní doba je umístěna na www.zssportovni.cz a u hlavního vstupu

Odpovědná osoba: Mgr. Irena Havránková

1. Tyto obchodní podmínky společnosti ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o. IČ 05009286, se sídlem Čeradická 660, Praha 9, Vinoř (dále jen „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a třetími osobami, které mají zájem o užívání služeb poskytovatele na venkovním a vnitřním sportovišti provozovaném poskytovatelem.

2. Definice pojmů

„Venkovním sportovištěm“ se rozumí část pozemku v ulici Čeradická, Praha Vinoř (vstup u č.p. 660) v předem stanoveném čase.

„Vnitřním sportovištěm“ se rozumí sál v domě č.p. 152, Brozánská, Praha, Vinoř.

Dále obě sportoviště jen „Sportoviště“

„Službou“ se rozumí poskytování služeb poskytovatelem v rozsahu a za úplatu stanovenou v aktuálním ceníku nebo dle zvláštní cenové nabídky poskytovatele, a to v termínu určeném poskytovatelem. Obsahem služby je časově omezené přenechání zařízení Sportoviště k užívání, včetně jeho zázemí, případně zajištění možnosti účasti na jednotlivých kurzech a využívání služeb osobních trenérů či instruktorů zajišťovaných poskytovatelem jakož i dalších s tím souvisejících plnění.

„Členem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, které byl vstup do venkovního sportoviště umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky poskytovatele.

Smlouvou“ je označován smluvní vztah mezi poskytovatelem a členem, jehož předmětem je úplatné poskytování konkrétních služeb poskytovatele této osobě nebo osobám oprávněným k užívání služeb dle podmínek stanovených ve smlouvě a těchto podmínkách.

3. Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a členem vzniká členovi povinnost bezodkladně uhradit cenu služby dle ceníku poskytovatele, a po úhradě ceny služby vzniká poskytovateli povinnost poskytovat příslušnou službu členovi v rozsahu odpovídajícím charakteru uhrazené služby. Plnění poskytovatele dle individuálně uzavřené smlouvy je nedělitelné a člen nemá nárok na vrácení uhrazené ceny služby v případě jejího úplného nebo částečného nevyužití, nebo vykázání z venkovního sportoviště z důvodu porušení podmínek. Poskytovatel je oprávněn službu neposkytnout, zejména zamezit vstupu člena do venkovního sportoviště i bez udání důvodu, oproti vrácení ceny služby (např. vstupného) nebo její poměrné části v případě jejího předchozího uhrazení. Vstupy časově omezených permanentek jsou nepřenosné (s výjimkou členů rodiny).
Během provozu Sportoviště  je přítomný personál, který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.
Rodiče nezletilých členů jsou povinni v přihlášce uvést pravdivé údaje o zdravotním stavu nezletilých, a to včetně všech zdravotních omezení nezletilých.
Zletilý člen je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý zletilý člen si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Poskytovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si zletilý člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice.
Poskytovatel není zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí tím, že jedná v rozporu s pokyny instruktora a personálu.
Každý člen je povinen používat vhodný sportovní oděv, čistou sportovní obuv a při samotném cvičení používat čistý ručník zapůjčený na recepci nebo vlastní. Čisté ručníky určené k zapůjčení jsou při přepravě i skladování chráněny před znečištěním a druhotnou kontaminací. Prádlo se převáží tak, aby nedošlo k poškození obalu a jsou prány v pračce v samostatném cyklu a následně sušeny v sušičce, taktéž v samostatném cyklu.
Po ukončení každé sportovní lekce je instruktor povinen veškeré použité pomůcky ošetřit desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem v koncentracích a expozicích dle návodu na etiketě. Při práci s desinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. K zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, se desinfekční prostředky obměňuji dle aktivní látky 1 x za 3 měsíce. O střídání přípravků je vedena evidence.

Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko s použitím desinfekčních prostředků. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby s použitím desinfekčních prostředků, dezinfekční prostředky se obměňují dle aktivní látky 1 x za 3 měsíce. O střídání přípravků je vedena evidence. Odpadkové koše se vyprazdňují minimálně 1 x denně s následnou očistou a desinfekcí. Malování provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1 x za 2 roky. Hygienické zařízení se maluje alespoň 1 x do roka.
Úklidové pomůcky jsou uloženy v úklidové místnosti.

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého člena uvedenou skutečnost neprodleně oznámit personálu, který provede patřičná opatření.
Člen je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny tak, aby opustil veškeré prostory a uzavřel účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
Je přísně zakázáno vedení nepovoleného tréninku mezi externími osobními trenéry a členy.
Člen musí dosáhnout věku minimálně 18ti let. Je-li mladší (7 – 17 let), je mu vstup na venkovní sportoviště povolen pouze v doprovodu instruktora nebo personálu. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého člena, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
Do všech prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. Člen je povinen respektovat příkazy instruktorů a personálu. V těchto případech je personál poskytovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum a/nebo venkovní sportoviště opustily. Pokud tak neučiní, mohou být  bez náhrady vyvedeny.
Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává poskytovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany poskytovatele upravovat.
Na Sportoviště je povoleno vnášet i vlastní nápoje.

4. Rezervace na lekce a její úhrada
Ceník lekcí a pololetních kroužků je uveden vždy na webu www.zssportovni.cz , a u venkovního sportoviště. Členové mají též možnost zakoupit si zvýhodněné permanentky na 10, 20 nebo 30 vstupů. Rezervace je možná telefonicky, osobně nebo přes rezervační systém.

Rezervace na lekce jsou závazné a je možné je bezplatně měnit/rušit nejpozději 12 hodin před začátkem lekce – telefonicky, emailem či přímo v rezervačním systému. V případě, že se člen na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z permanentky. Při včasném zrušení rezervace je kredit automaticky vrácen na účet člena. Tímto je umožněno ostatním členům, aby mohli uvolněné lekce využít.

5. Ochrana osobních údajů
http://www.zssportovni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

6. Poskytovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem 10.12.2023.

Za ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o.

Mgr. Irena Havránková, jednatelka